Trójka Pleszew

Switch to desktop Register Login

Bieżące (29)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Opublikowano w Bieżące

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 do pobrania poniżej

 

 

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/komunikaty/ulotka-darmowe-podreczniki.pdf

 

Galeria zdjęć

Opublikowano w Świetlica

Dodatkowe dni wolne 2014/2015

Opublikowano w Bieżące

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie:
•    2.01.2015 r. – piątek po nowym roku
•    1.04.2015 r. – sprawdzian
•    21.04.2015 r. – egzamin
•    22.04.2015 r. - egzamin
•    23.04.2015 r. – egzamin
•    5.06.2015 r. – piątek po Bożym Ciele

Gimnazjum nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie:
•    2.01.2015 r. – piątek po nowym roku
•    13.01.2015 r. – egzamin próbny
•    14.01.2015 r. – egzamin próbny
•    1.04.2015 r. – sprawdzian
•    21.04.2015 r. – egzamin
•    22.04.2015 r. - egzamin
•    23.04.2015 r. – egzamin
•    5.06.2015 r. – piątek po Bożym Ciele

Plan pracy szkoły 2014/2015

Opublikowano w Plan pracy szkoły

Obszar

Zadania do realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Wszechstronny rozwój wiedzy i umiejętności uczniów

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

1.Matematyczno – przyrodniczy dla szkół podstawowych

Bronisław Bołuńdź

Według harmonogramu

ze strony KO Poznań

2.Humanistyczny dla szkół podstawowych

Beata Kubiak

3.Matematyczny dla młodzieży gimnazjalnej

Anna Skrzypek

4.Języka polskiego

Beata Bandosz

5.Geograficzny

Edyta Brania

6.Fizyczny

Rafał Kolanowski

7.Chemiczny

Bernadeta Raś

8.Języka niemieckiego

Anna Rutecka

9.Języka angielskiego

Agnieszka Matecka

10.        Biologiczny

Dorota Cichy

11.        Historyczny

Rita Musielak

Pozostałe konkursy

Zainteresowani nauczyciele

Według propozycji organizatorów konkursu

Uczestnictwo w projektach

Koordynatorzy projektów

Według harmonogramu projektów

   

 

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

 

1.Zespół muzyczny

Maciej Konieczny

Cały rok

2.Chór szkolny w ramach projektu „Śpiewająca Polska”

Alina Fabisiak

3.Koła zainteresowań

Nauczyciele prowadzący

 

4.Zajęcia prowadzone w ramach tzw. godzin karcianych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

5.Realizacja projektów przez uczniów gimnazjum

Iwona Stanisławska – koordynacja, wszyscy nauczyciele

 

 

Opracowanie planów wynikowych i kryteriów oceniania zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

IX 2014

 

 

 

 

Wychowanie uczniów z uwzględnieniem wartości wynikających z programu wychowawczego

Organizacja apeli i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami i rocznicami

Zgodnie z harmonogramem uroczystości

Według harmonogramu uroczystości

Rozwijanie działań zmierzających do nawiązania współpracy międzynarodowej

Anna Rutecka i nauczyciele języków obcych

Cały rok

 

Przygotowanie uroczystości otwarcia nowej sali gimnastycznej

Magdalena Pisarska

Karolina Domagalska

Agnieszka Krawczyk

Piotr Chatloński

Robert Zaworski

Łukasz Bandosz

Bernard Rybak

Maciej Konieczny

Renata Reszel

Izabela Bedbarek

październik 2014

 

Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach o charakterze patriotycznym

Marcin Bogacz, Bronisław Bołuńdź, Piotr Chatliński

Według harmonogramu uroczystości, zgodnie z zaproszeniami, w tym uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania w Poznaniu 27.12.2013 r.

 

Przygotowanie uroczystości nadania imion dębom

Iwona Stanisławska, Rita Musielak

maj 2015

 

 

 

 

Wdrażanie uczniów do samorządności

Wybór samorządów klasowych

Wychowawcy klas, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

IX 2014

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor

Według planu pracy Samorządu

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

IX 2014

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Opiekun MRM – Anna Rutecka

Według statutu MRM

Gazetki okolicznościowe z okazji świąt państwowych i religijnych oraz ważnych wydarzeń i rocznic

Wychowawcy

Według kalendarza

Organizowanie dyskotek dla uczniów.

 

Opiekun samorządu

Według planu pracy samorządu

Aranżowanie imprez klasowych:

    - Andrzejki,

    - Mikołajki,

    - Wigilia,

    - Dzień Kobiet,

    - Dzień Chłopca,

    - Pierwszy Dzień Wiosny,

    - Dzień Dziecka

Opiekunowie Samorządu,

Wychowawcy

Według kalendarza

 

Organizacja prezentacji osiągnięć pasjonatów i kolekcjonerów

Iwona Mrozińska, Lidia Wojciechowska, Patrycja Kamińska - Wieruszewska

Listopad 2014

 

 

 

 

Działalność opiekuńczo - wychowawcza

Otoczenie opieką uczniów ze środowisk zaniedbanych:

  • Bezpłatne obiady

  • Pomoc stypendialna

  • Działalność zespołów wyrównawczych

  • Opieka w świetlicy szkolnej

Pedagog szkolny,

Kierownik świetlicy,

Nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze,

Cały rok szkolny

Wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów osobistych

Pedagog, Wychowawcy, opiekun Klubu Mediatora

Cały rok

Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z rejonu szkoły

Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy

Cały rok

Współpraca z rodzicami i ich wspieranie w wychowaniu dzieci:

 

 

1.Pedagogizacja rodziców – edukacja rodziców na temat wychowania dzieci, kłopotów wychowawczych, zagrożeń

Wychowawcy, Pedagog

Podczas wywiadówek i dyżurów nauczycielskich

2.Systematyczne spotkania informacyjne z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

Pierwsze wtorki miesiąca

3.Realizowanie programu wychowania do życia w rodzinie

Agnieszka Witkowska

Cały rok

4.Współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z Policją, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Dyrektor, Pedagog, Wychowawcy

Cały rok

5.Realizacja Programu Profilaktyki

Pedagog, wszyscy nauczyciele

Cały rok

6.Szerzenie oświaty zdrowotnej, dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higieny

Pielęgniarka szkolna, wszyscy nauczyciele,

Karolina Domagalska

Cały rok

7.Przygotowanie i organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas III i IV oraz na kartę motorowerową dla uczniów klas I gimnazjum

Magdalena Pisarska, Agnieszka Krawczyk, Izabela Bednarek

Cały rok

 

8.Systematyczne spotkania informacyjne z rodzicami

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Pierwsze wtorki miesiąca

 

9. 

 

 

V. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Aktualizowanie strony internetowej szkoły,

prezentacja osiągnięć szkoły na stronie internetowej miasta oraz stronie poświeconej pleszewskiej edukacji. 

 

 Iwona Jaroszewska, Ilona Borowczyk – Wrzeszczyńska

Cały rok

Gazetka szkolna Amicus

Renata Kramer

Cały rok

Kontakty z mediami.

 

Renata Kramer

Cały rok

 

Gimnazjalna strona facebookowa

Piotr Kalinowski

Cały rok

 

Czynienie starań o pozyskanie sponsorów w celu wspierania działań szkoły.

 

Dyrekcja, wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja Festynu Szkolnego

 

Aneta Grzegorczyk

Bernard Rybak i

Nauczyciele wychowania fizycznego, Lidia Wojciechowska, Marzena Stanek, Marcin Bogacz

VI 2015

Prezentowanie prac dzieci na okolicznościowych wystawach.

 

Renata Reszel, Izabela Bednarek, pozostali nauczyciele w zależności od realizowanych zagadnień

Cały rok

Udział w Dniach Pleszewa.

 

Maciej Konieczny, Alina Fabisiak, Karolina Domagalska i w zależności od potrzeb inni nauczyciele

VI 2015

Udział w festynach i imprezach lokalnych i gminnych.

 

Według potrzeb

Według potrzeb

 

 

 

 

Podnoszenie jakości pracy szkoły.

1. Przeprowadzenie próbnych egzaminów z języka obcego w klasach III gimnazjum

 

Liderzy zespołów przedmiotowych.

 

XI 2013

2. Zorganizowanie próbnych sprawdzianów dla klas VI i egzaminów dla klas III gimnazjum woparciu o testy IBK

 

Krzysztof Czajka

 

Styczeń 2014.

 

3. Organizacja „Trzecioteściuku”

Grażyna Przybylska, Ivetta Olińska, Agnieszka Skitek, Lidia Wojciechowska

Maj 2015

 

4. Organizacja pokazu umiejętności czytania dla uczniów klas drugich

Anna Guźniczak

Maj 2015

 

5. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

 

Realizacja programów naprawczych

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Cały rok

 

 

 

 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział w studiach uzupełniających kursach kwalifikacyjnych, konferencjach
i warsztatach metodycznych.

 

Dyrektor, zainteresowani nauczyciele

Cały rok

2. Lekcje koleżeńskie.

Nauczyciele odbywający staże

Według planów awansu zawodowego

3. Szkoleniowe rady pedagogiczne – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego

 

Dyrektor

 

 

4. Inne szkolenia wynikające z potrzeb szkoły

Dyrektor

Według potrzeb

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2014 r. godz. 9.00

2

Rada pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego

9.09.2014 r. 16.30

3

Spotkanie informacyjne z rodzicami, przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców

16.09.2014 Gim, SP kl.1-3 godz. 16.30

17.09.2014 SP klasy 4-6 godz. 16.30

4

Spotkanie rady rodziców – plan nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z nadzoru za rok ubiegły

17.09.2014 godz.18.00

5

Otwarcie Sali gimnastycznej

10.10.2014 r. 11.00

6

Dzień Otwarty na Sali gimnastycznej

11.10.2014 r.

7

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2014 r.

8

Wywiadówki

4.11.2014 r. Gim, SP 1-3

5.11.2014 r. SP 4-6

9

Zimowa przerwa świąteczna

22.12-31.12.2014 r.

10

Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze

19.12.2014 r

11

Wystawienie ocen na pierwsze półrocze

20.01.2015 r.

12

Rada klasyfikacyjna za pierwsze półrocze

27.01.2015 r

13

Wywiadówki

3.02.2015 16.30 – SP 1-3, Gim

4.02.2015 16.30 SP 4-6

14

Ferie zimowe

16.02-1.03.2015 r.

15

Rada podsumowująca pierwsze półrocze

3.03.2015 r.

16

Sprawdzian na zakończenie klasy VI

1.04.2015 r.

17

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7.04.2015 r.

18

Egzamin – część humanistyczna

21.04.2015 r.

19

Egzamin- część matematyczno-przyrodnicza

22.04.2015 r.

20

Egzamin – języki obce

23.04.2015 r.

21

Dodatkowy termin sprawdzianu

1.06.2015 r.

22

Dodatkowy termin egzaminu - część humanistyczna

1.06.2015 r.

23

Dodatkowy termin egzaminu - część matematyczno - przyrodnicza

2.06.2015 r.

24

Dodatkowy termin egzaminu – języki obce

3.06.2015 r.

25

Wywiadówki

12.05.2015 r. 16.00 Gim, SP 1-3

12.05.2015 r. 17.30 SP 4-6

26

Ostateczny termin zawiadomienia o przewidywanych ocenach na zakończenie roku

12.05.2015 r.

27

Wystawienie ocen na zakończenie roku szkolnego

12.06.2015 r.

28

Rada klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego

19.06.2015 r.

29

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06.2015 r.

30

Rada podsumowująca

26.06.2015 r.

31

Ferie letnie

27.06.-31.08.2015 r.

32

Dyżury nauczycielskie w godz. 16.45 – 17.45

7.10, 2.12, 20.01, 31.03, 12.05, 2.06

I etap edukacyjny

Przedmiot

 

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w klasach

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na miarę

Pakiet „Nowe już w szkole”

56/1/2009

56/2/2009

56/3/2010

56/4/2010

I/1/n

II-III

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej

492/1/2012   492/2/2012             

I/2/n

I

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej

DKW-4014-8/00

I/2

I-III

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej dla klas I-III szkoły podstawowej „JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI”

AZ-1-01/10

I/4

I-III

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w nauczaniu zintegrowanym.

84/1/2009

I/5/n

I-III

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla I etapu edukac.

 

I/6/n

II-III

 

II etap edukacyjny

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w

klasach

Język polski

Program nauczania

języka polskiego dla

drugiego etapu

edukacyjnego

DKW-4014-37/01

II/1

kl.VI

Historia i

społeczeństwo

Program nauczania

historii i społeczeństwa dla klas IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-35/99

II/2

kl.VI

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-59/99

II/3

kl.VI

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-VI szkoły podstawowej

DPN-5002-20/08

II/4/n

kl.VI

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-401436/99

II/6

kl.VI

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-181/99

II/7

kl.VI

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

DKW-4014-155/99

II/8

kl.VI

Plastyka

Program nauczania sztuki

 

II/9/n

kl.VI

Technika

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej

DKOS-4014-19/02

II/10

kl.VI

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ”Informatyka Europejczyka”

DKOS-5002-38/05

II/11

kl.VI

Religia

Program edukacji religijnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej

AZ-2-01/1

II/13

kl.VI

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia Trójki

DKW-4014-159/99

II/14

kl.VI

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas V i VI

DKW-4014-253A/99

II/15

kl.VI

 

Program po reformie programowej w klasach 4 i 5 SP – nowa podstawa.

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w

klasach

Język polski

„Między nami” (nowa wersja)GWO

 

 

 

II/1/n

4 i 5

Historia i

społeczeństwo

„Klucz do historii” WSiP

 

 

II/2/n

4 i 5

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 4-6 SP

 

DKW4014

II/3/n

4 i 5

Język niemiecki

Program języka niemieckiego dla klas 1-6 szkoły podstawowej

 

DPN-5002-20/80

II/4/n

 5

Matematyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej-drugi etap edukacyjny B.Sienkiewicz, H.Binkiewicz, K.Depczyk

 

 

II/6/n

4 i 5

Muzyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Plastyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Technika

Program nauczania zajęć technicznych

 

 

295/2010

II/9/n

4 i 5

Informatyka

 

 

 

 

 

4 i 5

Religia

„Poznaję Boga i w Niego wierzę”

 

 

AZ-22-01/10-KR-5/13

II/11/n

4 i 5

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia Trójki

DKW-4014-159/99

II/14

4 i 5

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

 

 

4 i 5

 

III etap edukacyjny        

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w klasach

 

Język polski

Program nauczania j. polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego GWO „Między nami”

 

III/1/n

I-III

Język angielski

Program nauczania j. angielskiego .Kurs kontynuacyjny dla kl. I-III gimnazjum OUP

DKW-4014-123/99

III/2/n

I-III

Język angielski

 

Program nauczania j.angielskiego. Kurs początkowy dla klas I-III

DKW-4014-113/99

III/2a/n

I-III

Język niemiecki

(dla początkujących)

Program nauczania j. niemieckiego w gimnazjum dla początkujących i kontynuujących naukę

DPN-5002-16/08

III/3a/n

I-III

 

Język niemiecki

(kontynuacja)

Program nauczania języka niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4-6 oraz 1-3 gimnazjum

DKOW-5002-28/08

III/3/n

I-III

Historia

Bliżej historii-program nauczania historii w gimnazjum.

 

III/5/n

I-III

Wiedza o społeczeństwie

Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej-KOSS

169/2/2010

III/6/n

II-III

Matematyka

Program nauczania matematyki ”Matematyka wokół nas” WSiP

 

III/7/n

I-III

Fizyka

Świat fizyki. Program nauczania fizyki dla gimnazjum.

11/1/2009

11/2/2010

11/3/2010

III/8/n

I-III

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum-puls życia. Nowa Era

 

III/9/n

I-III

Geografia

Świat bez tajemnic. Program nauczania geografii-gimnazjum. PWN

144/1/2009

144/2/2009

144/3/2010

III/10/n

I-III

Plastyka

Program nauczania plastyki w gimnazjum.

167/2009

III/12/n

I

Muzyka

Program nauczania muzyki w gimnazjum

 

III/13/n

I

Technika

Program nauczania techniki  w gimnazjum

196/1/2009

III/14/n

I-II

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego-gimnazjum „Akademia zdrowia Trójki”

Program nauczania wychowania fizycznego- gimnazjum  rozszerzony w zakresie piłki nożnej dla chłopców. Program rozszerzony dla dziewcząt .

 

III/16/n

 

 

 

III/16a/n

I-III

 

 

 

I-III

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum „Szukam was”WAM

 

 

III/17/n

I-III

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program do klas   1-3 gimnazjum.

 

III/18/n

I-III

Chemia

Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”

49/1/2009

49/2/2009

49/3/2010

 

III/19/n

II-III

Informatyka

Program nauczania informatyki  „Informatyka Europejczyka”

169/2009

75/2009

III/20/n

II-III

Regionalizm

Program autorski

 

III/21/n

I

 

Zajęcia artystyczne

Program autorski

 

III/22/n

II-III

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum. Nowa Era

 

III/23/n

III

 

Nauczanie przedszkolne

Przedmiot

Nazwa programu

Nr dopuszczenia

Nr w szkole

Obowiązuje w klasach

 

Przedszkole

Roczne przygotowanie przedszkolne – TROPICIELE – teczka- pakiet WSiP

 

0/1

Nauczania przedszkolnego

 

© ZSP3 Pleszew 2012-2014

Góra Wersja komputerowa